Informacje i gwarancje

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej: „RODO” „Ogólne Rozporządzenie
NOT Informatyka Sp. z o. o. siedzibą w 00-043 Warszawa, ul Tadeusza Czackiego 3/5/304 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000435790, NIP: 5252539250, REGON: 146333470
niniejszym informuje i zapewnia, że:

·  Państwa dane są przetwarzane wyłącznie dla celów dla których zostały pozyskane

·  Firma dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych,  tak, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Pani/Pana danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO
Zgodnie z RODO, uprzejmie informujemy, że NOT Informatyka Sp. z o. o. siedzibą w 00-043 Warszawa, ul Tadeusza Czackiego 3/5/304 (dalej: „NOT Informatyka”) – prowadząca sprzedaż internetową na stronie www.sklep.enot.pl przetwarza informacje uzyskane od Państwa w ramach wykonywania łączącej Nas umowy, a także dane osobowe (np. dane kontaktowe) pozyskane ze źródeł publicznych (w tym z Internetu).
Z uwagi na fakt, iż wśród przetwarzanych przez Naszą Firmę informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych poniżej, wypełniając obowiązki nałożone na Administratorów przez RODO, przedstawiamy Państwu wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa i Waszych pracowników.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
ADMINISTRATOR

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOT Informatyka Sp. z o. o. siedzibą w 00-043 Warszawa, ul Tadeusza Czackiego 3/5/304 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000435790, NIP: 5252539250, REGON: 146333470

2.   W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: 00-043 Warszawa, ul Tadeusza Czackiego 3/5/304 lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@not-informatyka.pl

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

1.   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu zawarcia lub wykonania łączącej Nas umowy, w tym zakresie będziemy np. m.in. przetwarzać dane zawarte w umowie (która będzie następnie przechowywana), będziemy przetwarzać dane zawarte w ewentualnej korespondencji mailowej, a także odpowiadać na Państwa ewentualne reklamacje, zapytania
i problemy związane z wykonaniem łączącej Nas umowy (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.   Pani/Pana dane osobowe zawarte w fakturach i dokumentach księgowych będą przetwarzane
w celu wykonania przez NOT Informatyka ciążących obowiązków prawnych, między innymi przepisów prawa podatkowego (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:  

·       ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi (w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych)

·       cele archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO)

·       zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia – dotyczy to monitoringu pomieszczeń naszej firmy oraz nagrywanie rozmów w celach dowodowych.

4.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu zawarcia nowej umowy, a więc we wszystkich tych wypadkach, kiedy wyrazi Pani/Pana zainteresowanie naszą ofertą i poprosi nas o przedstawienie oferowanych przez nas towarów lub usług, także poprzez formularz kontaktowy na naszych stronach internetowych (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5.   Dane osobowe podane nam dodatkowo, ponad te które są niezbędne do zawarcia, wykonania łączącej nas umowy są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6.   W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dowolny sposób informując o tym Administratora np. pisząc na adres e-mail NOT Informatyka.


JAKIE DANE PRZETWARZAMY

1.   Przetwarzany takie dane jak: imię i nazwisko, adres email, login, adres dostawy, adres płatnika, telefon, nr konta bankowego, numer NIP (w przypadku firmy)

2.   NOT Informatyka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych szczególnych kategorii lub danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez nas w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z nami jako Administratorem (w tym podmioty, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy) w tym:

1.   Nasi partnerzy tacy jak:

 1. ubezpieczyciele

 2. podmioty obsługujące płatności on-line

 3. dostawcy rozwiązań IT (NOT Informatyka Sp.  z o.o.)

     2.  Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy takie jak:

 1. usługi księgowe

 2. usługi finansowe

 3. usługi prawne, w tym dochodzenie należności

 4. usługi pocztowe i kurierskie oraz

 5. banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami

2.  Podmioty uprawnione do dostępu do Pani/ Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1.   Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą pomiędzy nami umową będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z Nami umowy – nie krócej niż do czasu jej rozwiązania. Dane po rozwiązaniu umowy będą przetwarzane przez nas  przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności z przepisów prawa podatkowego). Wskazany okres może zostać przedłużony o czas niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów NOT Informatyka, w tym w szczególności do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych.

2.   Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia nowej umowy przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowali w celu jej zawarcia.

3.   Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzamy przez okres na jaki udzielono zgody, a w każdym wypadku do czasu jej odwołania lub wniesienia wniosku o usunięcie danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.


INFORMACJA O PRAWACH

1.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 2. żądania od Administratora kopii Pani/Pana danych osobowych,

 3. żądania od Administratora sprostowania lub aktualizacji Pani/Pana danych osobowych,

 4. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 5. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 6. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,

 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 8. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane są przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

2.  Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z nami za pośrednictwem adresu
e-mail biuro@not-informatyka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: NOT Informatyka Sp. z o. o. siedzibą w 00-043 Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5/304. 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz wykonywania umowy, ponieważ bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy.

 2. Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład przepisy prawa podatkowego mogą wprowadzać wymóg podawania danych, w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub wykonania określonej czynności na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Pani/Pan jako Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem przez nas stosowanym możemy odmówić zawarcia umowy i wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.

 3. Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się zdarzyć, że bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć usługi w pełnym zakresie (np. nie będziemy mogli odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie, jeżeli nie podała Pani/Pan danych kontaktowych), o czym poinformujemy na etapie zbierania Pani/Pana danych.


INFORMACJE O ŹRÓDLE

 1. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana, w szczególności za pośrednictwem wypełnionego przez Panią/Pana formularza na stronie naszego sklepu.

 2. Pani/Pana dane osobowe wymagane do wysyłki zakupionego towaru możemy również pozyskać od osoby dokonującej zamówienia.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
1. Informujemy, że nie będziemy w oparciu o Pani/Pana dane osobowe podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji opierających się o profilowanie.  

 

Demo Options

Select Theme Color
Select Menu
Select Product Effect
Select Layout Style
Select Body Image

Background only applies for Boxed, Framed, Rounded Layout